Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Flawsome Beauty Salon en cliënt voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Flawsome Beauty Salon (KVK: 77436938) - Versie 2021.01 - mei 2021

2. Inspanningen
Flawsome Beauty Salon zal alle behandelingen naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende technieken. Flawsome Beauty Salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van behandeling.

3. Afspraken
Cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Flawsome Beauty Salon melden, uitsluitend via telefonisch contact. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Flawsome Beauty Salon € 20,00* voor de afgesproken behandeling aan cliënt berekenen. Indien cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Flawsome Beauty Salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag, conform prijslijst, berekenen.

*Indien cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan de afspraak NIET meer doorgaan. Flawsome Beauty Salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan cliënt melden.

4. Betaling
Flawsome Beauty Salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Flawsome Beauty Salon vermeldt prijswijzigingen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Cliënt dient direct na afloop de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Bankbiljetten met een waarde boven de 50 euro worden niet geaccepteerd.

5. Persoonsgegevens en privacy
Cliënt voorziet Flawsome Beauty Salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Flawsome Beauty Salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Flawsome Beauty Salon neemt de persoonlijke gegevens van cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Flawsome Beauty Salon behandelt de gegevens van cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Flawsome Beauty Salon zal gegevens van cliënt niet aan derden verkopen of verhuren.

6. Geheimhouding
Flawsome Beauty Salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt tijdens de behandeling heeft verteld. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is, of wordt, de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Flawsome Beauty Salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Flawsome Beauty Salon is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Flawsome Beauty Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die cliënt naar de salon heeft meegenomen.

8. Garantie
Flawsome Beauty Salon beoordeelt per situatie of garantie van toepassing is op de behandeling en de producten. Flawsome Beauty Salon treft geen aansprakelijkheid indien:

 • cliënt kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste; • cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt; • cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken;
 • cliënt andere producten dan door Flawsome Beauty Salon geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels;
 • cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd;
 • cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;
 • cliënt zwanger is;
 • cliënt medicijnen gebruikt die mogelijk van invloed zijn op de kunstnagels.

9. Beschadiging en diefstal
Flawsome Beauty Salon heeft het recht van cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair, apparatuur en/of producten in de salon beschadigt of ontvreemdt. Flawsome Beauty Salon meldt diefstal en vandalisme altijd bij de politie.

10. Salonregels

 • Voor het zetten van acryl- of gelnagels hanteert Flawsome Beauty Salon een minimumleeftijd van 16 jaar of met schriftelijke toestemming van een ouder/voogd bij de eerste afspraak.
 • Afspraken afzeggen of verzetten kan uitsluitend via de kanalen om een afspraak te maken.
 • Roken en/of eten is in de salon niet toegestaan.
 • De salon is in verband met veiligheid geen plek voor kinderen of dieren. Dit is alleen toegestaan na overleg.
 • Alle behandelingen, inclusief het herstellen van nagels, zijn uitsluitend op afspraak.

11. Klachten
Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Flawsome Beauty Salon. Flawsome Beauty Salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Flawsome Beauty Salon een passende oplossing aanbieden. Flawsome Beauty Salon geeft geen geld terug. Indien Flawsome Beauty Salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art
Indien Flawsome Beauty Salon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Flawsome Beauty Salon. Indien cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Flawsome Beauty Salon. Flawsome Beauty Salon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag
Cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Flawsome Beauty Salon het recht cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen Flawsome Beauty Salon en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Versie 2021.01 - mei 2021
Flawsome Beauty Salon - KVK: 77436938 - info@flawsomenailstudio.nl